Herhangi bir e-ticaret sitesinde al??veri? yapmak istedi?inizde örne?in bir elektronik ürün almak istedi?inizde yapman?z gereken tek ?ey özellikleri kar??la?t?rmak, yorumlara ve fiyatland?rmas?na bak?p karar vermektir. Fakat moda sektöründe i?ler maalesef bu kadar kolay olmuyor. Çünkü herkesin akl?nda ki en büyük soru olan “Acaba Üzerimde Nas?l Durur” cevaps?z kal?yor. 3 boyutlu vücut tarama bu sorulara cevap verebilir mi?

Bu sorunun cevaps?z kalmas?, moda sektöründe iade oranlar?n?n a??r? yüksek olmas?na, bu nedenle olu?an kargo ve i?leme masraflar?n?n büyük maliyetlere ula?mas?na sebep oluyor. Geçti?imiz dönemde bu maliyetleri hesaba katmayan birçok moda temelli e-ticaret firmas?n?n iflas?na ?ahit olduk. Teknoloji ise uzun bir süredir bu sorunun üstesinden gelmeye çal???yor. Bu yaz?da moda da e-ticaretin gelece?ini ?ekillendirebilecek farkl? teknolojilere bir bak?? ataca??z

?ki Temel S?k??ma Noktas?

3 boyutlu tasar?m programlar? bir süredir hayat?m?zda yer al?yor. Hatta üst düzey tasar?m programlar?nda tasarlanan k?yafetin insan üzerinde nas?l duraca??, nas?l sal?naca??n? görmek de mümkün. K?sacas? bu teknolojiye zaten sahibiz. Peki o zaman, bugünkü s?k??man?n temelinde hangi etkenler yer al?yor. Bu soruya iki k?s?mda cevap vermek gerek. Birincisi moda firmas? di?eri mü?teri üzerinden. Bu yaz?n?n temel konusu daha çok mü?teri temelindeki problemlere yönelik oldu?undan üretici bölümünü k?sa geçip bir sonraki yaz?ya b?rakaca??z

Moda Üreticisinin Dijital Dönü?üme Ayak Uyduramamas?

Moda sektörü, son dönemde bilgisayarl? tasar?m konusunda hayli mesafe kaydetti. Fakat firmalar?n kulland??? temel yap? üretime yönelik, sat??a de?il. Sat??ta bu tip sistemlerin kullan?lmas? ise bitmi? ürünün tepeden t?rna?a yeniden ölçümlenmesini gerektiriyor. Tasar?m an?nda kullan?lan 3 boyutlu modellemenin üretim sonras?nda mükemmel ölçümlemelerle yeniden yap?lmas? ise sistemin kilit noktas?. Neredeyse hiçbir moda firmas? henüz bu kapasiteye sahip de?il.

Bu tip teknolojiler ise art?k ula??lamayacak konumda de?iller. Peki problem nerde diye soracak olursan?z, dijital dönü?ümün halen firmalar?n temel stratejik ö?esi haline gelememesi diyebiliriz

Son Kullan?c?n?n Fiziki Ölçümlemesi: 3 boyutlu vücut tarama

Bu yaz?n?n temel konusunu ise son kullan?c?n?n ölçümlenmesi yani 3 boyutlu vücut tarama olu?turuyor. Günümüz teknolojisi görüntüden mükemmel bir ?ekilde vücut ölçüsünü ç?karabilir. Fakat veri güvenli?i konusunda daha önce ya?anm?? problemler ister evde ister ma?azada bir soyunma odas?nda insanlar?n ölçümlenmek amac?yla dahi olsa bir kameran?n kar??s?na ç?plak olarak ç?kmalar?n?n önünde ki en büyük engel.

  • Bu konuda ki en basit çözüm klasik form doldurma tekni?i. Son kullan?c?n?n kendisini ölçmesi ve toplad??? bilgileri formda ki gerekli noktalara girmesi olarak basitçe anlat?lacak bu teknik en maliyet etkin ve h?zl? çözüm. Elbette ki?inin ölçüleri do?ru almas? veya bunu bir yard?mla yapmas? son derece önemli.
  • Bir di?er çözüm yöntemi ise daha önce al?nm?? ürünlerden yola ç?kmak olarak tan?mlanabilir. Son kullan?c?n?n daha önce ald??? ve yine son kullan?c? taraf?ndan tam üstüne göre oldu?u geri bildirimi al?nm?? ürünler üzerinden hareket etme olarak basitçe aç?klanabilecek bu yakla??mda, daha önce al?nan ürün ölçüleri ile al?nmak istenen ürünler kar??la?t?r?larak sunulur.
  • Geli?meye devam eden teknolojiler, ak?ll? telefonlar üzerinden çekilen foto?raflar ile fiziki görünümünüzü tahmin edebiliyorlar. Buradaki yapay zekâ algoritmalar?n?n do?ru çal??abilmesi için daha dar k?yafetlerin tercih edilmesi gerekiyor elbette. Bu tip sistemler, foto?raflar?n?za dayanarak tahmin ettikleri fiziki görünümünüzü bir avatar haline getiriyor. Giymek istedi?iniz k?yafetleri bu avatar üzerinde size sunuyorlar
  • En üstün çözüm ise, anl?k olarak k?yafeti kullan?c? üzerinde gösteren canl? sistemler. Bu sistemler henüz evlerde ki bilgisayarlarda kullan?labilecek seviyeye indirgenmediler. Amazon bunu yapabilen bir aynan?n patentini yeni ald?. Bu tip teknolojiler öncelikle ma?azalarda görünecek olsa da h?zl? bir biçimde evlere hatta cep telefonlar?na kadar gelecektir. Çok da uzak olmayan bir gelecekten söz ediyor olabiliriz.

Son Söz

Moda ürünleri sat?n alma davran???nda, e-ticaretin geli?iminin önündeki en büyük engel, ürünün denenmek istenmesi. Bu talep de fiziki ma?azalar ile e-ticaret ma?azalar?n?n uzunca bir süre birlikte var olacaklar?n? gösteriyor elbette. Bununla birlikte yak?n dönemde, 3 boyutlu vücut tarama, farkl? uygulamalar ve ak?ll? telefonlar, bilgisayarlar veya AR/VR cihazlar? ile, sat?n al?nmak istenen ürünü önce avatarlar?n?z üzerinde sonra direkt bizim üzerimizde göstermeye ba?layacak.

Dijital gelecek yak?n ve h?zla geliyor siz haz?r m?s?n?z?