Her ne kadar Endüstri 4.0, dijitalizasyon, dijitalle?me, dijital dönü?üm gibi kavramlar alt?nda olursa olsun, dijital dönü?üm dünyada ki her sektörü etkileyecek. Moda ve tekstil sektörü de bu de?i?imin d???nda kalamayacakt?r. Bu dijital dönü?üme üretim, tedarik zinciri, sat??, tasar?m, lojistik, i?letmenizin hangi noktas?ndan ba?larsan?z ba?lay?n, birçok firman?n sordu?u ilk sorular; kullan?lacak yaz?l?mlar?n hangisinin daha iyi oldu?u, daha güvenilir oldu?u yada daha ucuz oldu?u gibi konular? kapsamaktad?r. Her ne kadar bunlar sorulmas? gereken sorular olsa da dijital dönü?üm sürecinin ilk sorular? bunlar de?ildir.

Dijitalle?me Stratejisi

Daha öncede belirtti?imiz gibi dijitalle?me ?irketin birçok farkl? noktas?nda kullan?labilir. Örne?in, tedarik zinciri, üretim, bak?m, tasar?m, pazarlama, sat??, lojistik, ma?aza yönetimi gibi. Tüm bu farkl? alanlarda birbirinden farkl? firmalar taraf?ndan geli?tirilmi? birçok dijitalle?me uygulamas? bulmak mümkün. Fakat dijital dönü?üm uygulamaya çal???rken, günün sonunda içinde ç?k?lmaz bir bulmacayla kar??la?mamak, birbiriyle ileti?im kuramayan yaz?l?mlar?n aras?nda kaybolmamak yada tek bir noktada amac?n?z olan bilgiyi üretememek gibi risklerden uzak durman?z gerekir. Çünkü çal??anlar?n?z?n; arad?klar?n? bulabilmek için o yaz?l?mdan bu yaz?l?ma savrulduklar?, sonunda karar vermelerini sa?layacak düzgün veriye ula?amad?klar? ve i?lerini bildikleri eski yoldan yapma gibi bir problemle yüzle?ebilirsiniz. Bir dijitalizasyon stratejisine sahip olmak, farkl? uygulamalar? birle?tirecek temel bir yaz?l?ma sahip olmak, ?irketinizde verimlili?inizi art?racak veri ve bilgiyi tek bir noktada üretmenizi sa?layacakt?r.

Kurum Kültürü, ?nsan ve Dijital Dönü?üm

Peki bir Dijital dönü?üm stratejisine sahip olmak yeterli mi? Asl?nda hay?r. Yönetim disiplinin kurucu babas? say?n Peter Drucker’?n çok ünlü bir sözüyle cevap vermek gerekirse “Kurum kültürü, stratejiyi sabah kahvalt?s? niyetine yer”. Dijitalizasyona yüklü paralar harcad?ktan sonra e?er çal??anlar?n?z hala eski al??t?klar? yöntemleri ile çal??maya devam ederlerse tüm çabalar?n?z?n ve yat?r?mlar?n?z?n bo?a gitme ihtimali ortaya ç?kacakt?r. ?irket patronu yada lider yönetici, dijital dönü?üm sonras?nda dahi çal??anlar?n? eski yöntemlere üzerinden performans de?erlendirmesine sokuyorsa çal??anlar yeni yöntemlere direnç göstermeye devam edecektir. ??te bu nedenlerden dolay? al??kanl?klar? bozacak ve ?irket kültürünün yeni i? modellerine uymas?n? sa?layacak ?ekilde hareket edilmesi bir zorunluluktur.

Ülkemizin en bilinen h?zl? moda markalar?ndan birisinin Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? telefonda “Bizde de sizinkine benzer bir Yapay Zeka uygulamas? var ve hiç kimse kullanm?yor, o nedenle sizin çözümünüzü de istemiyoruz” demi?ti. Dijital dönü?ümün yanl?? yönetilmesine temel te?kil eden bu basit örnek bile asl?nda yeterli. Yaz?l?m yada uygulamalara para harcad?ktan sonra, çal??anlar?n bu sistemi kullanmas? için gerekli çal??malar yap?lmad?ktan, çal??anlar? i? yapma kültürünün de?i?imi zorlanmad?ktan sonra bo?a harcanm?? bir para olmaktan öteye geçmeyecektir. Her kurum bir kültürün temelinde yükselir ve kurum kültürü ?irketin her ?eyini tan?mlar. Bu kültür bazen patrondan, bazen eski bir yöneticiden bazen de tak?mlar?n kendisinden kaynaklan?r. ?irketin nas?l çal??aca??n?, i?leyece?ini, de?er üretece?ini, mü?terilerine nas?l hizmet edece?ini gösterir.

E?er sizde dijitalizasyonun, endüstri 4.0’?n, gelecekte verimlili?e dayanan rekabet avantaj? yaratmakta her ?irket için bir zorunluluk oldu?unu kabul ediyorsan?z; ?irketinizin ve çal??anlar?n?z?n analiz etmekle i?e ba?lay?n. Örne?in; i? modelinizi, mü?terilerinizi, nas?l yeni ürünler tasarlad???n?z?, fabrika bak?mlar?n?z? nas?l yapt???n?z? vs. analiz edin. Bu analizlerin sonras?nda her bir konuda nas?l daha iyi olabiliriz sorusunu kendinize sormaya ba?lay?n. Tasar?mdan rafa kadar geçen süreyi nas?l k?saltabiliriz, yeni mü?terilere nas?l ula?abiliriz, fabrikam?zda beklenmeyen ar?zlar?n yaratt??? gecikmeleri ve bunlar? yaratt??? maliyeti nas?l dü?ürebiliriz gibi sert sorular sorun ve bu sorulara yarat?c? cevaplar üretmeye çal???n.

Temel olarak dijital dönü?üm, ?irketiniz için yeni i? modelleri ve yeni i? süreçleri üretmelidir. Yeni bak?? aç?lar?, yeni ürünler ve yeni hizmetler geli?tirmenizi sa?lar. Tüm bu yeni modeller ve süreçleri geli?tirdikten sonra art?k buna uygun yaz?l?mlar ve dijital servislerin sat?n al?m?na geçebilirsiniz.

Dijitalizasyonda ba?ar?y? yakalam?? ?irketlerin tamam?, yaz?l?ma harcad?klar? paran?n ayn?s?n? yada fazlas?n? ?irket içi e?itimlere ve yeni i? süreçlerinin tan?mlanmas?na ve bu yeni sistemlerin ?irket süreçlerine adapte edilmesine harcarlar.

Son Söz

Gelece?in ?irketleri dijital hizmetleri i? modellerine uygulam??, dijitalle?en dünyada yeni i? modelleri geli?tirmi?, mü?terilerine yeni hizmet kanal ve servisleri açm?? ?irketlerden olu?acak. Fakat bu yolculuk kolay veya k?sa de?il. Tek bir çözüm ile tüm sorunlara cevap bulabilmek de mümkün de?il. Önemli bir vizyona, sa?lam ad?mlara ve uzun zaman alacak çal??maya ihtiyaç duyuyor. Önümüzde sanayi devriminin ilk döneminde ki gibi yeni bir süreç var. Eski çal??ma yöntemlerini terk etmek istemeyen ahi te?kilat?n? yok eden sanayi devrimi, bugün dijital devrim ile kar?? kar??ya.