Yükleniyor…
Blog – Dijital Dönüşüm Nedir?2020-08-13T23:35:23+03:00
2508, 2020

Yeni Normal’de İşimizi Yeniden Düşünmek

By |Ağustos 25th, 2020|Categories: Dijital Dönüşüm, covid-19|Tags: , , , , |Yeni Normal’de İşimizi Yeniden Düşünmek için yorumlar kapalı

Covid-19 halen hayat?m?z?n tam ortas?nda. Henüz hiçbir ülke tam olarak ba?ar?l? olmu? say?lm?yor. Önlemler geni?letildikçe insanlar eski normal hayatlar?na dönmeyi arzulasalar da gelecek tamamen farkl? bir normale do?ru ilerliyor. Yeni normal olarak adland?r?lmaya ba?lan?lan [...]

1108, 2020

Sürdürülebilir Üretim ve Dijital Dönüşüm

By |Ağustos 11th, 2020|Categories: Dijital Dönüşüm, Follow Fashion, sürdürülebilirlik|Tags: , , , , |Sürdürülebilir Üretim ve Dijital Dönüşüm için yorumlar kapalı

?nsan?n do?a üzerinde ki tahribat? ve nüfus art?? oranlar?n?n etkisi, sanayi ile dünyaya verdi?imiz zarar birçok farkl? noktada yo?un bir biçimde tart???lan ve bilinen bir konu. Bu tahribat?n detaylar? bu yaz?n?n konusunu olu?turmuyor fakat [...]

1703, 2020

E-Ticaret Nedir? Moda Eticaret’inin Geleceği Üzerine

By |Mart 17th, 2020|Categories: Dijital Dönüşüm, Eticaret, Follow Fashion|Tags: , , |E-Ticaret Nedir? Moda Eticaret’inin Geleceği Üzerine için yorumlar kapalı

Jeff Bezos, Amazon’un yüksek seviyeli markalar? ve tasar?mc? ürünlerini de sataca?? bilgisini ilk payla?t???nda kar???k tepkiler alm??t?. Konuya son derece uzak yakla?anlar oldu?u gibi olumlu kar??layanlar da olmu?tu. Türkiye’de ise moda ürünlerini büyük indirimlerle [...]

303, 2020

Moda Şovları ve Bu Şovlara Teknoloji Şirketleri Damgası

By |Mart 3rd, 2020|Categories: Dijital Dönüşüm, Follow Fashion|Tags: , , |Moda Şovları ve Bu Şovlara Teknoloji Şirketleri Damgası için yorumlar kapalı

Teknoloji firmalar?n?n moda ?ovlar? ve fuarlar?nda ki görünürlü?ü yeni de?il. Fakat gün geçtikçe moda ile teknolojinin bir araya geliyor olmas? moda haftalar?nda ki teknoloji firmalar? görünürlü?ünün de artmas?n? sa?l?yor. New York Moda haftas?ndan Paris’e, [...]

2702, 2020

Dijital Dönüşümü Yönetmek ve Liderlik Etmek

By |Şubat 27th, 2020|Categories: Dijital Dönüşüm, Follow Fashion|Tags: , , |Dijital Dönüşümü Yönetmek ve Liderlik Etmek için yorumlar kapalı

?nternet de yada bir çok farkl? bilgi kayna??nda dijital dönü?üm konusu ile ilgili bilgi arad???n?zda ula?aca??n?z kaynaklar daima öncelikle en son teknolojik geli?melerden, yapay zeka ve makine ö?renmesi uygulamalar?ndan bahsederler. O nedenledir ki bu [...]

402, 2020

3 Boyutlu Vücut Tarama ile Moda Perakendesinin Geleceği

By |Şubat 4th, 2020|Categories: Dijital Dönüşüm, Follow Fashion|Tags: , , |3 Boyutlu Vücut Tarama ile Moda Perakendesinin Geleceği için yorumlar kapalı

Herhangi bir e-ticaret sitesinde al??veri? yapmak istedi?inizde örne?in bir elektronik ürün almak istedi?inizde yapman?z gereken tek ?ey özellikleri kar??la?t?rmak, yorumlara ve fiyatland?rmas?na bak?p karar vermektir. Fakat moda sektöründe i?ler maalesef bu kadar kolay olmuyor. [...]

B?RL?KTE ÇALI?ALIM

Firman?z? Dijital Gelece?e Haz?rlamak ?çin Tek Bir Ekip Gibi Çal??aca??z

TEKL?F ?STE