Bir önceki yaz?da fast fashion’?n öncüsü olan Zara’n?n dijital dönü?üm ile nas?l ba?ard???n? konu?mu?tuk (Link). Dijitalle?me sadece fast fashion’?n firmalar?n?n m? i?ine yarar, lüks tüketime yönelik firmalar dijitalle?me ile ba?aramazlar m?? Bu soruya dünyada en iyi dijital dönü?ümün örneklerinden birisini veren Burberry ile cevap verelim

Güçlü Geçmi? Karanl?k Gelecek

Burberry 1856 y?l?nda kurulu?u sonras?nda dünya lüks moda ürünlerinde her zaman sayg?n bir yeri olmu? önemli bir firma. 2006 y?l?na gelindi?inde ise büyümesi moda sektörünün oldukça gerisinde kalm??, p?r?lt?s?n? kaybetmi? ve Burberry dendi?inde ilk akla gelen ürünlerin sat??lar? firman?n toplam sat??lar?n?n %20’sine kadar gerilemi? durumdayd?. Tam bu noktada Burberry yeni CEO’su ile birlikte dijital dönü?üm için ilk ad?mlar?n? atmaya ba?lad?. Dijitalle?me serüveni, pazarlamadan, ma?aza deneyime kadar uzanan geni? bir alana yay?ld?. Temel amaç mü?teri fiziki ve dijital dünyada ki mü?teri deneyiminin aras?nda ki çizgiyi yok etmek olarak belirlendi. Bu sayede Burberry, dünyan?n büyük e-ticaret firmalar?n?n geli?tirdi?i teknikleri kendi e-ticaret sistemine uygularken ayn? zamanda fiziki ma?azalarda yeni dijital deneyimin öncülü?ünü yapt?.

Dijital Pazarlama

Bugün hepimizi için olmazsa olmaz olarak gözüken dijital pazarlama 2006 y?l?nda henüz emekleme a?amas?ndayken Burberry taraf?ndan yo?unlukla kullan?lmaya ba?land?. Firma ilk anlardan itibaren sosyal medyada varl???n? hissettirmenin yan?nda mü?terileri ile birlikte konu?maya ba?layarak önemli bir ad?m att?.

Bu yakla??m hiçbir zaman durmad? ve sosyal medyada yeni teknolojiler ile ilgili olarak hep öncü oldular. Özellikle son dönemde facebook da chatbotlar?n kullan?m? yada snapchat ile defileler gibi kullan?mlar ile mü?terileri ile aralar?nda ki ba?? kuvvetlendirmesini sa?lad?. Mü?terilerinin ürünleri giyerken çekilmi? foto?raflar?n? sosyal medya hesaplar?ndan yay?nlamak gibi son derece radikal bir yakla??m da büyük ve güçlü geri dönü?ler sa?lad?.

Ma?azada Dijital Deneyim

Burberry’nin uygulad??? en önemli yakla??m, ma?azalar?n dijitalle?tirilmesi idi. Ma?azalarda digital signage ekranlar?n kullan?m? yayg?nla?t?r?ld?. Böylece sadece ürün görselleri ile de?il hareketli defile görüntüleri de mü?teriye izletilmeye ba?lanabildi. Fakat Burberry bir ad?m ileri giderek ürünlerine RFID etiketleri yerle?tirdi. Mü?teri bir ürünü incelemek için eline ald???nda en yak?nda ki ekranda o ürünle ilgili haz?rlanm?? görüntüler yay?na geçmeye ba?lad?.

Dijital teknolojilerin geli?mesi ile birlikte, ma?aza personeli, içeriye giren mü?terilerinin önceki sat?n al?mlar?na göre alabilecekleri ürünler konusunda anl?k analizlere sahip olmaya ba?lad?. Böylece daha ki?isel daha bilgiye dayal? bir yakla??ma ula??ld?.

E-ticaretin Gücü

Her geçen gün geni?leyen e-ticaret ortam?na Burberry her lüks markadan daha önce uyum sa?lad?. Dijital pazarlama ile geni?leyen pazarlama a??n? güçlü bir e-ticaret altyap?s? ile tamamlad?. Böylece ma?azada deneyememi? bile olsa mü?terilerine en do?ru ve güçlü bilgiyi sundu. Lojistik altyap?s?n? bu dijital strateji ile birle?tirerek mü?terinin istedi?i ürünü nerede olursa olsun buldu ve kendisine göndererek memnuniyeti maksimize etti.

Makine Ö?renmesi ve Yapay Zekâ

Burberry son dönem de ise makine ö?renmesi ve yapay zekâ uygulamalar? ile rekabet ve trend analizleri üzerine çal???yor. Yeni ürün geli?tirme süreçlerinden, daha h?zl? ve maliyet etkin süreçlerin geli?imi için Yapay Zeka stratejisini uyguluyorlar.

Yak?n dönemde Burberry ürün geli?tirmeden, lojisti?e tüm alanlarda sahip olaca?? yapay zeka teknolojileri ile dijital dönü?ümde elde etti?i alan? daha da geni?letecek gibi görünüyor.

Son söz

Dijital dönü?üm, sadece operasyonel verimlilik ve h?zl? ürün de?i?imine odakl? fast fashion markalar?na de?il, lüks ürünler pazar?na hitap eden markalar için de son derece de?erli dönü?ümler sa?layabiliyor. Burberry’nin ba?ar?s?n? sa?layan dijital pazarlama gibi baz? a?amalar art?k birçok marka taraf?ndan benimsenmi? durumda. Ama dijital ma?aza ve yapay zekan?n kullan?m? konusunda birçok marka ve üretici halen harekete geçmi? de?il. Burberry’nin hikayesinden ö?renecek çok ?ey var gibi.

Kaynaklar

Harvard Business Review (Link)

Harvard Business School (Link)

Centric Digial (Link)