Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

GELECE?E ODAKLIYIZ

Elbe A.?. olarak ?irketimizi temelde dört farkl? alanda konumluyoruz. Birincil alan?m?z ve hedefimiz; dijital devrimin yaratt??? yeni ticari ortamda, ?irketlerin dijital dönü?üme yönelik fark?ndal???n? olu?turmak, dijitale dayal? yeni i? modelleri haz?rlamalar?na yard?mc? olmak ve bu süreçler için geli?en Bulut tabanl? Yapay Zeka, Makine Ö?renmesi, Büyük Veri gibi teknolojilere dayal? yenilikleri ?irketlerin kullan?m?na sunmakt?r. Dijital Dönü?ümün en önemli a?amalar?ndan birisi olan ?irket çal??ma kültürünün yeni teknolojik i? modelleri ile birlikte harmanlanmas?, yeni i? süreçlerinin geli?tirilmesi, ?irket çal??anlar?n?n yeni süreçler için e?itiminin sa?lanmas? ve böylece ?irketin gelece?e do?ru emin ad?mlarla ilerlemesi temel ilkemizdir.

?kinci alan?m?z, Stratejik Dijital Marka Yönetimi. Dijital mecra kar??l?kl? ileti?ime dayanan, etkile?imli yeni bir alan. Firmalar?m?z?n, fiziki ma?azalar veya mecralara yönelik mesaj ve içeriklerini dijitale ta??rken ya?anan etkile?ime dayal? olmama sorunlar?n? en aza indirgemek, dijital mecrada mü?terileri ile kuracaklar? kar??l?kl? ileti?imin temellerini belirlemek temel yakla??m?m?z.

Temsilcili?ini yürütmekte oldu?umuz, Follow Fashion Moda da Rekabet ve Trend Analiz bilgi platformu ile, özellikle  tekstil sektöründe dijital dönü?üm için h?zla hareket etmekte ve gerek yurtiçi, gerek ihracat pazarlar? için bilgi tabanl? analize olanak sa?lamaktad?r. 

Kurumsal kaynak planlama, üretim kaynak planlama, depo ve nakliye yönetim sistemleri ile ?irketlerimizin operasyonel verimliliklerini art?rma yolunda, sahip oldu?umuz i?birlikleri ile projelerimizi yürütüyoruz. 

D?J?TAL TEKNOLOJ?LERLE YA?IYORUZ

Dünyan?n farkl? yerlerinden birçok farkl? teknoloji startup firmas? yeni teknolojilerle ortaya ç?k?yorlar. Bu teknolojiler ile birlikte yeni i? yöntemleri de geli?iyor. Buradaki yeniliklerin takip edilmesini, yeni i? modellerine nas?l uygulanabilecekleri konusunda çal??malarda bulunulmas?n?, böylece mü?terilerimizin sa?l?kl? bir ?ekilde dijital dönü?ümde ilerlemelerinin sa?lanmas?n? amaçl?yoruz.

YEN? ?? MODELLER?

ELBE olarak, yaz?l?m ve teknoloji temelli teknik bir dan??manl?k hizmeti yerine, bu teknolojiler ile birlikte geli?tirilecek yeni i? modellerini yaratmak ve bunlar?n uygulanmas?n? sa?lamak temelinde çal???yoruz. Amac?m?z; mü?terilerine daha iyi hizmetler sunabilen, yeni hizmet ve ürünleri teknoloji tabanl? üretebilen, daha verimli ?irketler olu?turmak. Bunun için sizlerle birlikte çal???yor, sektörünüzü ö?reniyor ve her noktada yeni i? modelleri için birlikte fikirler üretiyoruz.

GLOBAL BAKI?, ÜST SEV?YE SONUÇLAR

D?J?TAL DÖNÜ?ÜM ?Ç?N, D?J?TAL B?LG? KAYNA?INIZ