Bitrix24 Online CRM, Görev Takip, Proje Yönetimi ve ?leti?im Platformu

Bitrix24; kurum çal??anlar?n?n farkl? temel alanlarda ortak çal??malar?n? sa?layabilen online bir platformdur. Bu temel alanlar; ortak ileti?im, görev takibi, proje yönetimi, CRM, i? ba?lant?lar? yönetimi ve web sitesi olu?turma olarak özetlenebilir. ELBE Dijital Dönü?üm, Bitrix24’ün Resmi ?? Orta??d?r. 

Geli?en dijital teknolojiler, sosyal medya uygulamalar? ve internet altyap?s? sayesinde ileti?im, bilgi toplama ve yönetme konusunda art?k yepyeni yollara sahibiz. Bitrix24 tüm bu alanlarda, ?irketlere tek bir platform üzerinden yeni bir yap? kurmalar?n?n yolunu aç?yor. Böylece sadece tek bir sistem üzerinde

  • ?irket içi ileti?iminizi yenileyecek, sadece size ve ?irketinize özel bir sosyal medya uygulamas? kullanabileceksiniz
  • CRM uygulamalar? ile mü?terilerinizi ve sat?? süreçlerinizi takip alt?nda tutacaks?n?z. Mü?terileriniz ile tüm ileti?iminiz tek bir noktada olacak ve mü?teri temsilcileriniz görevlerinden ayr?lsalar bile her
  • Görev takip altyap?s? ile, otomatik görevlendirmelerde bulunabilecek ve çal??an performans?n? ölçebileceksiniz
  • Proje yönetimi altyap?s? ile her projeniz, projeyi olu?turan tüm görevler ve görevlerin sorumlular? tek bir ekranda kontrol alt?nda.
  • Dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlama süreçlerinizi yönetebilir, etki ve maliyet analizleri yapabilirsiniz.
  • Web sitesi sihirbaz? ile kendi web sitenizi haz?rlayabilirsiniz.

Bitrix24 birçok farkl? araç kullanman?z? gerektiren süreçleri tek bir noktada toplayarak h?zl?, kolay ayn? zamanda güçlü bir altyap? sunar.

Bitrix24 bulut yada on-premise olarak sat?n al?nabilir. Bulut versiyonu herkesin kullan?ma aç?k ve sabit bir yap?ya sahipken, On-premise versiyonu aç?k kaynak koduna sahip oldu?u için çok geni? geli?tirme imkanlar?na sahiptir.

  • 2019’un En ?yi CRM Yaz?l?m? (TechRadar)
  • Android Kullan?c?lar? aras?nda dünyan?n en çok kullan?lan 2. mobile CRM Uygulamas? (Google Play)
  • En iyi 7 Üretkenlik Uygulamas? (Forbes)

Daha detayl? bilgi için a?a??da bulunan özellikler üzerinden okumaya devam etmenizi tavsiye ederiz.

Bitrix24 ile Tan??mak ?çin Hemen ?leti?ime Geçin

GÖRÜ?ME TALEP ET
proje yönetimi kanban

GÖREVLER VE PROJE YÖNET?M?

Bitrix24; ki?i yada grup baz?nda etkinlik ve verimlili?inizi art?rabilmek için güçlü araçlara sahiptir. Gant yada Kanban tablolar?nda yöneticiler süreci takip ederken sorumlularda kendilerine dü?en görevleri takip ederler.

Daha Fazlas?
Online CRM

CRM ?LE MÜ?TER? ?L??K?LER?

Bitrix 24 Online CRM ile tüm mü?teri ili?kileriniz tek bir noktada toparlan?r. Sat?? tünellerinizi, f?rsatlar?n?z? tek bir noktada izleyebilir, fiyat teklifleri yada faturalar?n?z? Bitrix24’ün size sa?lad??? taslak üzerinden olu?turabilirsiniz.

DAHA FAZLASI
depo yönetim sistemi yazılımı seçimi

KURUM ?Ç? ?LET???M

Günümüz ihtiyaçlar?na uygun olarak, Bitrix24 sosyal medya intraneti ile çal??anlar?n ki?isel veya grup olarak sistem üzerinde ileti?im kurabilir, birbirleri ile dosyalar payla?abilir ayn? dosya üzerinde çal??abilirler

DAHA FAZLASI

Bitrix24 ile Tan??mak ?çin Hemen ?leti?ime Geçin

GÖRÜ?ME TALEP ET