Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

DEPO YÖNET?M S?STEM? (WMS) DANI?MANLI?I VE S?STEM KURULUMU

WMS, Depo Yönetim Sistemi, ürün çe?itlili?i nedeniyle büyük ve karma??k depolara sahip olan ve/veya pazara yak?n olma amac?yla birden fazla co?rafi lokasyonda depo i?leten kurumlar?n verimliliklerini sa?layabilmek amac?yla kullanmalar? gereken yaz?l?m sistemidir.

Sat?? haz?r ürünler veya sat?n al?nm?? ham maddeler ile birlikte binlerce farkl? SKU’nun oldu?u bir depo dü?ünün. Geli?en e-ticaret ortam?nda, h?zlanan uluslararas? ticaret ve ihracat piyasas?nda, depo yönetim sistemi ile mü?terinize nas?l daha h?zl? hizmet verebilece?inize, verimlili?inizi nas?l art?rabilece?inize dair bir iki noktay? payla?al?m.

  • Depo çal??an? ba??na dü?en sipari? say?s?n?n art?r?lmas?, sipari? ba??na dü?en maliyetlerin dü?ürülmesini sa?layacakt?r.
  • Süreç içerisinde, sistemin daha çok sat?lan ürünleri ö?renmesi ile depo da ürünlerin yerle?imi daha kolay yap?lacakt?r
  • Kay?p ve hasar oranlar?n?z minimum seviyelere inecektir.
  • Hatal? ürün gönderimini s?f?rlar
  • Depo alan? ve stok miktar?n?z optimize olacakt?r
  • Stok çevrim h?z?n?z artacak stok maliyetiniz dü?ecektir.

Depo yönetim sistemi (WMS); birçok firman?n temel problemleri aras?nda yer alan kötü stok yönetimi nedeniyle artan stok maliyetleri veya kötü mü?teri hizmetleri nedeniyle dü?en mü?teri memnuniyeti oranlar?na do?rudan olumlu etki de bulunur.

Depo Yönetim Sistemi, Lojistik Yönetim Sistemi ile birlikte kullan?ld???nda, yarataca?? bütünle?ik etki ?irketinizin sat?? operasyon verimlili?ini üst düzeye ç?kar?r. Do?ru depo yönetim sistemi seçimi, uygulama ve Bu yenilikçi teknolojileri kullanarak, i? modelinizi de yenilemek ister misiniz? ELBE Dijital Dönü?üm Dan??mal??? ile yeni fikirlere ve pratik yeniliklere yelken açacaks?n?z.

GELECE?E HAZIRLANMANIZ ?Ç?N B?Z YANINIZDAYIZ

GÖRÜ?ME TALEP ET
depo yönetim sistemi

TOPLA, PAKETLE, GÖNDER

Depo çal??anlar?n?n, ürünü aramas?na gerek kalmadan yönlendirilmesi, barkod okuyucu sistemlerle %100 do?rulukta ürünü toplamas?n?n sa?lanmas?, paketleme ve gönderimin otomasyonu ile kusursuz süreç yönetimi sa?l?yoruz.

Daha Fazlas?
Depo yönetim sistemi wms

PLANLA, SEVK ET, TAK?P ET

Depolar?n?zda bulunan hammadde yada ara mamüllerin üretim hatlar?na zaman?nda sevkini sa?lamak, ara stoklamay? azaltmak, geri dönmesi gereken malzemeyi takip etmek için depo yönetim sistemi (WMS) kullan?n

DAHA FAZLASI
dijital dönüşüm

?? MODELLEME VE TEKNOLOJ? SEÇ?M

Gelecekte mü?terinize daha iyi hizmet edebilmek için ihtiyaç duydu?unuz i? modelini birlikte geli?tiriyoruz. Uygun yaz?l?m? ve teknolojiyi seçiyor uygulama süreçlerinde sizinle birlikte hareket ediyoruz.

DAHA FAZLASI

GELECE?E HAZIRLANMANIZ ?Ç?N B?Z YANINIZDAYIZ

GÖRÜ?ME TALEP ET