Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Dijital i? modelleri

D?J?TAL DÖNÜ?ÜM DANI?MANLI?I

Dijital teknolojiler dünyada ki toplam büyümenin %30’unu olu?turuyor. Üstelik gerçek anlamda bir dijital dönü?üm ?irketlerde henüz sa?lanmadan. Dijital dönü?üm dan??manl??? hizmetlerimizle sizi de bu büyümeye ortak edelim.

Çal??anlar?n; mü?terileri veya meslekta?lar? ile olan ileti?im teknikleri, sadece bir jenerasyon öncesinde ya?ayan bir çal??an için hayal bile edilemeyecek boyutlara ula?m?? durumda. Ticaret art?k birbirine çok daha ba?l?, kararlar daha fazla veriye dayan?larak veriliyor ve otomasyon teknolojileri makine zekas? kullanarak her geçen gün daha da geli?iyor.

De?i?en bu ortama uyum sa?lamak için yap?lacak dönü?üm çal??malar?, firmalar?n gelecekte var olabilmesi ad?na tek ve en önemli kaynaklar? olacakt?r. Çünkü bu dönü?üm s?ras?nda ?irket çal??anlar?, mü?teri deneyimi, operasyonel yetkinlikler de dijitalle?erek dönü?ecekler. Dijital dönü?üm dan??manl???, ?irketlerin farkl? alanlar?nda yap?labilecek dönü?üm çal??malar? için yolu ayd?nlatma görevini üstlenir.

Bu yenilikçi teknolojileri kullanarak, i? modelinizi de yenilemek ister misiniz? ELBE Dijital Dönü?üm Dan??mal??? ile yeni fikirlere ve pratik yeniliklere yelken açacaks?n?z.

Dijital Dönü?ümü Birlikte Ba?aral?m, Gelece?e Birlikte Ad?m Atal?m

GÖRÜ?ME TALEP ET
Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

D?J?TAL ?? MODELLEME

Dijital Dönü?üm, teknolojinin farkl? uygulamalar?n? kullanarak, mü?terilerinize daha iyi, daha verimli daha h?zl? hizmet edecek yeni i? modellerinin geli?tirilmesi anlam?na gelir. ELBE olarak amac?m?z, daha kârl?, daha verimli olman?z? sa?layacak i? modelleri geli?tirmenize yard?mc? olmakt?r

Daha Fazlas?
Dijital donusum faydaları

D?J?TAL ORGAN?ZASYON

Dijital dönü?üm insanla ba?lar. Dijital bir organizasyon, yenilenen süreçleri ile birlikte çal??ma ?eklini ve vizyonunu da de?i?tirmi? bir organizasyondur. Süreçlerinizin dijital dönü?üme uygun hale getirilmesi, çal??anlar?n?z?n e?itimi ELBE Dijital Dönü?üm Dan??manl??? hizmetleri ile daha kolay, daha verimli, daha etkin.

DAHA FAZLASI
Dijital Dönüşüm danışmanlığı toplantı

TEKNOLOJ? STRATEJ?S?

Teknolojik yat?r?mlar, mali etkileri yan?nda kültürel etkileri de olan uzun süreli yat?r?mlard?r. Bu yat?r?mlardan en etkin sonuçlar?n al?nmas? için, birbiriyle verimli çal??abilen temel sistemlerin, stratejik bir gelecek öngörüsüyle bir araya getirilmesi gerekir. ELBE Dan??manl?k bu süreçte temel yard?mc?n?zd?r.

DAHA FAZLASI

Dijital Dönü?ümü Birlikte Ba?aral?m, Gelece?e Birlikte Ad?m Atal?m

GÖRÜ?ME TALEP ET