Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

te?ekkürler

FOLLOW FASHION: MODA TRENDLER? VE PAZAR ANAL?Z?

Moda temel olarak yarat?c?l??a dayan?r. Fakat i? bilgi ve analizle yönetilir. Follow Fashion;  moda trendleri ve rekabet analizlerini olu?turabilmek ad?na, 5 farkl? dilde, 180 farkl? markan?n e-ticaret sitelerini, buna ek olarak 90 farkl? kaynaktan tüm defile foto?raflar?n? toplayarak analiz eder.

Böylece

  • Do?ru ürün portföyünü olu?turman?za yard?mc? olur.
  • Raf alan?n?zdan en verimli ?ekilde yararlanman?z? sa?lar
  • En çok tercih edilen ürünleri yada ni? segmentleri görmenizi sa?lar
  • Ürün portföyünüzün rekabete göre durumunu analiz eder.
  • Gelirinizi ve kârl?l???n?z? art?r?r

Moda Trendleri Analizi

Follow Fashion; Moda sektörü için özel olarak geli?tirilmi? bir trend analizi bilgi platformudur. Bu platform, dünyan?n bir çok farkl? noktas?nda ki moda ?ovlar?ndan toplad??? defilelere ait ürün görsellerini ve verileri yapay zeka algoritmalar? kullanarak analiz eder. Olu?turdu?u moda trendleri raporlar?n? üyelerinin kullan?ma sunar. Birçok tasar?mc?, günlerini harcayarak on binlerce defile foto?raf?n? analiz eder yada vitrin foto?raflar?n? kullanarak bir sonraki sezon için öngörü olu?turmaya çal???r. Follow Fashion’?n yapay zeka algoritmalar? bu analizleri devaml? olarak yapar ve bir sonraki sezonun renk, stil, k?yafet parças? gibi moda trendlerini onlarca farkl? örnekle tasar?mc?ya sunar. Böylece tasar?mc? zaman?n? tasar?ma daha çok yönlendirir.

Moda Pazar Analizi

Follow Fashion; 5 farkl? dilde, 180 farkl? markay?, 34 farkl? ülkede takip ederek pazar analizleri olu?turur. ?ster Türkiye’de yerel marka olun, ister ihracatç?, bu analizler sayesinde hitap etti?iniz pazar?n durumunu görebilir, kendi markan?z?n yada mü?terilerinizin rekabette ki konumunu izleyebilirsiniz. Moda ?irketlerinin tepe yöneticileri ile ürün yöneticilerinin ihtiyaç duydu?u rekabet analizini, anl?k veri ak???na yak?n bir h?zla size sunan Follow Fashion sayesinde, kampanya planlar?n?z? kurgulayabilir ve takibini gerçekle?tirebilirsiniz.

Moda Ar VR
dijital dönüşüm

REKABET ANAL?Z?

Follow Fashion; fiyatlar ve ürün portföyü konular?nda toplad??? verileri, en basit ve anla??l?r ?ekillerde kullan?c?lar?na sunar. Anl?k veriyle birlikte, y?llara yayg?n rekabet verisini kar??la?t?rabilir ?irket yöneticilerinin rekabet temelinde önünü ayd?nlat?r. Rakiplerinizin ürün portföylerini nas?l kurgulad?klar?n? yada portföylerine yönelik fiyat stratejilerini takip edebilirsiniz. Geçmi? y?llara ait verilerle, kendinizi hedef mü?terinize göre daha iyi konumland?rabilirsiniz.

Follow Fashion ile Tan??mak ?ster misiniz?

DEMO TALEP ED?N