Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

LOJ?ST?K YÖNET?M S?STEM? (TMS) DANI?MANLI?I VE S?STEM KURULUMU

Lojistik Yönetim Sistemi (TMS), bir ?irketin tedarik zinciri üzerinde ki, sat?? veya sat?n alma süreçlerinde, fiziki ürünlerin depo d???nda ki tüm hareketlerini takip eden ve optimize etmeyi amaçlayan yaz?l?m teknolojisidir. 

Fiziki ürün üretimi veya da??t?m? yapan her firman?n tüm bu malzemelerin ak???n? sa?lamak ad?na bir lojistik altyap?s?na sahip olmas? gerekir. Bu altyap?, sahip olunan veya kiralanan araç park? yada kullan?m masraflar? nedeniyle her ?irket için önemli bir maliyet kalemini olu?turur. Tüm araçlar?n takip edilmesi, son dakikada ya?anabilen sipari? de?i?iklikleri, ara duraklar, teslimatlar gibi birçok farkl? günlük sorun lojistik operasyonlar?n?n tek bir temel altyap? üzerinde yönetilmesini zorunlu k?lar.

Birçok firma karayolu ile ta??mac?l???n?n d???nda deniz ve hava ta??mac?l???n? da kullan?r. Burada ki sözle?melerin takip edilmesi, ürünlerin takip edilmesi kadar önemli bir hale gelir.

Her geçen gün daha karma??k hale gelen lojistik süreçleri tek bir noktada basitle?tirerek çözmenizi sa?layan Lojistik Yönetim Sistemi (TMS)’in birkaç faydas?na birlikte bakal?m.

  • Kiral?k veya öz mal tüm araçlar?n?z içi maliyetleriniz mümkün olan en detayl? ?ekilde haz?rlan?r. Böylece sevkiyat ba??na lojistik maliyetlerinizi ve fatura kârl?l???n?z? net ?ekilde ö?renebilirsiniz.
  • Her arac?, her sevkiyat? takip edebilir, mü?terinizi sevkiyatlar?n nerede oldu?una dair bilgilendirir, tahmini var?? sürelerini payla?abilir ve sonuçta mü?teri memnuniyetinizi art?rabilirsiniz.
  • Sevkiyat rotalar?n?z? en etkili ?ekilde optimize edebilirsiniz.
  • 3PL seviyesi de dahil olmak üzere operasyonlar?n?z? yönetebilir, böylece farkl? lojistik sözle?melerinin etkinlik ve verimliliklerini art?rabilirsiniz.
  • Araç doluluk oranlar?n?z? takip edebilir, sevkiyat birle?tirme ve aktarma gibi uygulamalar? kullanarak lojistik maliyetlerinizi dü?ürebilirsiniz.

Lojistik yönetim sistemi (TMS), mü?teri memnuniyetine ve ürün maliyetine do?rudan etkisi bulunan lojistik operasyonlar?n?n verimlili?ini maksimize etmek için kullanaca??n?z temel araçt?r.

Lojistik Yönetim Sistemi, Depo Yönetim Sistemi ile birlikte kullan?ld???nda yarataca?? bütünle?ik etki, ?irketinizin tedarik zincirinin, en az hata ile çal??an, maliyetleri optimize edilmi? bir yap?ya ula?mas?n? sa?layacakt?r. Do?ru lojistik yönetim sistemi seçimi, uygulama ve bu yenilikçi teknolojileri kullanarak, i? modelinizi de yenilemek ister misiniz? ELBE Dijital Dönü?üm Dan??mal??? ile yeni fikirlere ve pratik yeniliklere yelken açacaks?n?z.

GELECE?E HAZIRLANMANIZ ?Ç?N B?Z YANINIZDAYIZ

B?LG? TALEP ET
nakliye yönetim sistemi

HER ARACI TAK?P ET

Lojistik yönetim sistemi ile araçlar?n?z üzerinde tam kontrol sa?lay?n. Araç içi stok bilgisi, arac?n teslimat ve bekleme performans?, sefer maliyetleri, araç bak?m ve onar?m giderleri ile tüm bilgiler elinizde.

Daha Fazlas?
uluslararası lojistik

KARA, DEN?Z, HAVA

Lojistik Yönetim Sistemi (TMS) ile, hava – kara – deniz her sevkiyat tam kontrol alt?nda tutulur. Sözle?me süreçleri takibi ile hatalar minimuma indirilir. Böylece fazla yap?lan tüm harcamalardan kurtulursunuz

DAHA FAZLASI
Dijital Dönüşüm

MODELLEME VE TEKNOLOJ?

Gelecekte mü?terinize daha iyi hizmet edebilmek için ihtiyaç duydu?unuz i? modelini birlikte geli?tiriyoruz. Uygun yaz?l?m? ve teknolojiyi seçiyor uygulama süreçlerinde sizinle birlikte hareket ediyoruz.

DAHA FAZLASI

GELECE?E HAZIRLANMANIZ ?Ç?N B?Z YANINIZDAYIZ

B?LG? TALEP ET