Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/elbeglobal.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(588) : runtime-created function on line 1

D?J?TAL STRATEJ?K MARKA YÖNET?M?

Dijital dönü?üm ve tüketicinin sat?n alma davran??lar?n?n de?i?imi, marka yönetimini de de?i?tiriyor. Sadece dijitale özel markalar geli?ti?i gibi, hem fiziksel pazarda hem de dijital de güçlenen birçok marka var. Fiziki ma?azalar için geli?tirilen pazarlama stratejilerinin dijitale ta??nmas? sürecinde ise sorunlar ya?an?yor. Stratejik marka yönetimi, dijital mecrada yeniden ele al?nmas? gereken bir kavram.  

Sosyal medya, internet siteleri, eposta uygulamalar? ve arama motorlar? gibi son derece geni? bir alana yay?lan yeni dijital ileti?im mecras?, hedef tüketicinizle ileti?im kurman?n temel platformu konumuna gelmi?tir. Bu nedenle stratejik marka yönetimi, dijital mecra da evrilmek ve yeni duruma uyum sa?lamak zorunda. Fiziki mecra için yap?lan markala?ma çal??malar? dijital mecraya uygun haz?rlanmad?klar? için sorunlar üretir

  • Do?ru ileti?im stratejisini ve mesaj? seçmek
  • Hedef kitlenizin kulland??? mecralar? analiz ederek do?ru mecralar? seçmek
  • De?er yaratan bir içerik önerisinde bulunmak
  • Tüm bu stratejinin ?????nda internet sitesi, eticaret altyap?s? ve sosyal medya mesajlar?n? tasarlamak

?irketinizin, ürününüzün veya markan?z?n; her alanda hedef kitlesi ile anlaml? bir ileti?im içinde olmas?n? sa?lamak ve bu sayede mü?terilerinize sadece tan?t?m de?il de?er katmak amac?yla harcayaca??n?z pazarlama çabas?, Stratejik Dijital Pazarlama olarak adland?r?l?r

?Bu pazarlama çabalar?n?z? birlikte planlayabilir, bu çaba için harcayaca??n?z zaman ve paran?n geri dönü?ünü en iyi ?ekilde alman?z? birlikte sa?layabiliriz

Dijital Dönüşüm

Stratejik Marka Yönetimi için Tek ve Genel Yakla??m

Marka stratejisinin tek ve genel olmas?, el bro?ürlerden internet sitesine ve hatta sosyal medya payla??mlar?na kadar her mesaj?n ayn? hikayeye dayand?r?lmas?, bu sayede hedefledi?iniz kitle ile ileti?iminizin mükemmelle?tirilmesini sa?lar. Dijital hikayesi güçlü bir ?ekilde olu?turulan markan?n, internet sitesinin haz?rlanmas?, eticaret altyap?s?n?n kurulmas? ve sosyal medya çal??malar?n?n yap?lmas?n? sa?l?yoruz

Dijital Stratejik Marka Yönetimi ve Dijital Öncelikli ?leti?im

Dijital pazarlama, yap?s? gere?i klasik pazarlama çal??malar?na göre daha etkile?imli ve kar??l?kl? bir yap?ya sahiptir. Hedef kitlenizle daha de?erli bir ileti?im kurabilmek için, bu ileti?ime anlam katacak bir içeri?i ortaya ç?karabilmek gerekir. Stratejik ileti?im ile hedef kitlenize do?ru mesaj? birlikte tasarl?yoruz.

İletişim
stratejik marka yönetimi

Mecra Seçimi, Tasar?m?

Her dijital mecra ürününüze ve sektörünüze uyum sa?lamayabilir. Do?ru mecralar?n seçimi ve kullan?lacak her mecrada tek mesaj?n iletilmesi en do?ru yöntemdir. Hedeflenen kitlenin analizi, kullan?lan mecralar?n analizini birlikte gerçekle?tirir, en do?ru mecralar? seçmenize yard?mc? oluruz. Bu mecralara yönelik tasar?mlar? ekiplerimiz gerçekle?tirir ve en uygun süre içerisinde tüketicinizle payla?man?z? sa?lar?z.

Mü?teri ?leti?iminizi Dijital Boyuta Birlikte Ta??yal?m 

DEMO TALEP ED?N