Teknoloji firmalar?n?n moda ?ovlar? ve fuarlar?nda ki görünürlü?ü yeni de?il. Fakat gün geçtikçe moda ile teknolojinin bir araya geliyor olmas? moda haftalar?nda ki teknoloji firmalar? görünürlü?ünün de artmas?n? sa?l?yor. New York Moda haftas?ndan Paris’e, Samsung Google, Amazon gibi firmalar?n farkl? hizmetlerle yapt?klar? i?birlikleri gelece?e dair ipuçlar? veriyor.

Moda ?ovlar? ve Fuarlar?nda Sponsorluk ve Reklamdan, Teknolojik ??birliklerine

Moda ?ovlar? ve fuarlar?nda, sektör d??? birçok firma kendisini ve ürünlerini tan?tmak için yer al?r. Moda ?ovu gibi özellikle lüks tüketime yönelik bir izleyici kitlesinin bulundu?u alanda, Mercedes gibi bir markan?n sponsor olmas? yada Samsung’un en üst modelini tan?tmas? sponsorluk ve reklam temelli ili?kiyi gösterir.
 
Fakat son dönemde sadece reklam ili?kisinden farkl?la?an ve i?birli?i temeline sahip bir yap?ya bürünen teknolojik aç?l?mlar? görüyoruz. Örne?in, Google’?n Versace ile yapt??? VR tabanl? 3 boyutlu k?yafet tasar?m? i?birli?i buna örnek olarak gösterilebilir. Jennifer Lopez’in 2000 y?l?nda Grammy ödülleri için giydi?i tropical desenli elbise Google Images ürününün do?mas?n? sa?lam??t?. 20 y?l sonra ise ayn? elbise ile Google art?k çok daha güçlü bir teknolojik altyap? ile moda endüstrisinin yan?nda yer al?yor ve böylece, B2B bir ürün defile alan?nda herkesin be?enisine sunulur hale gelmiyor.

E-Ticaret Firmalar?

Amazon ve Alibaba ise, kendi platformlar?nda ki sat??lar? art?rabilmek için i?birliklerine gittiler. Amazon, Rihanna ile Savage x Fenty iç çama??r? defilesini sunarken bu defileyi Amazon Prime’da yay?nlad? ve ürünlerin sat???n? kendi internet platformu üzerinden gerçekle?tirdi.
Alibaba ise New York, Paris ve Milan gibi moda ?ovlar?nda ChinaCool ad?n? verdi?i etkinlikler düzenleyerek, Çinli modac?lar?n tasar?mlar?n? Avrupa pazar?na tan?tma amac?n? güttü. B2C firmalar?n?n, defilelerde gördükleri ürünleri, alibaba.com üzerinden sepete eklemelerini sa?layacak ?ekilde gör-sat?n al modeli ile hareket etti. Bu model sayesinde Çinli tasar?mc?lar? bu tarz defilelerin yaratabilece?i maliyetlerden korurken, yeni pazarlara penetre olmalar?n? sa?lad?.
Amazon ve Alibaba’n?n di?er bir avantaj? da, ?ovlar sonras?, bu ?ovlara ait tüm verileri toplayabilmeleri oldu. Her ikisi de ?ovun kaç defa izlendi?i yada kaç farkl? kullan?c?n?n ürünleri gezdi?i sepetine att??? vs gibi tüm verilere ula?ma imkan?na sahipti.
 
Badgley Mischka ve Christian Siriano ise SAP taraf?ndan geli?tirilmi? defile analiz program? sayesinde izleyicilerin yüz ifadelerinden, mankenin üzerinde olan ürünlerinin be?enilip be?enilmedi?ini analiz ettiler. IOT ve makine ö?renmesi teknolojilerini kullanan Runway by SAP sistemi kameralar ve sensörler yard?m?yla izleyicilerin tamam?n?n yüz ifadelerini izlemekte, analiz etmekte ve genel bir rapor haline getirerek kullan?c?s?na net bir rapor sunmakta.

Son Söz

Teknoloji firmalar? ile moda firmalar?n?n i? birli?i süreçlerinde geli?meler devam ediyor. Her ne kadar moda firmalar? dijital dönü?ümde çok h?zl? hareket etmeseler de, eski i? modellerine sad?k kalsalar da de?i?im ad?m ad?m gerçekle?iyor. Bu de?i?ime daha h?zl? ayak uyduran sadece firmalar de?il ülkelerde rekabet avantaj?n? ele geçirecek. Bu süreçte yerel teknolojilerin desteklenmesi önemli bir argüman.
 
Çünkü dijital devrim daha yeni ba?l?yor.