Moda endüstrisi hem perakende hem de üretim alanlar?nda yeni bir yap?lanma içerisinde. Yapay zeka, makine ö?renmesi gibi teknolojiler i? süreçlerini ve de?er üretme modellerini temellerinden sars?yor. Online sat?? ve yeni lojistik süreçleri ile art?k mü?teride bu süreci daha h?zl? ya??yor. Bu teknolojik geli?imler ve moda veri analizi yarat?c?l??? öldürecek mi? Tasar?mc?lar tehlikede mi?

Daha önceki yaz?lar?m?zda da belirtti?imiz gibi moda sektörünün standart tasar?m süreci, moda ?ovlar?, renk raporlar? ve etkinliklerden geçmekte. Moda profesyonelleri on y?llar içinde geli?en bu kültüre göre hareket etse de milenyum jenerasyonunun farkl? talepleri ve bu talebin kar??lanmas?nda ki h?z?n önemi gibi konular tasar?mc?lar?n önünde ki sorunlardan birisi. Pazara ihtiyaç duyulan ürünü, ihtiyaç duyulan h?zda sunabilmek de?er üretim sürecinin her noktas?nda gerekli. Üretimi ve lojistik süreçleri daha verimli ve h?zl? hale getirmenin yan?nda tasar?mc?n?n da h?z?n? art?rmak temel bir zorunluluk.

Geriye Dü?erseniz, Yakalamak Bir Çözüm De?il

“TommyNow” Tommy Hilfiger’?n birkaç sene önce ortaya ç?kard??? bir konsept. Bu konsept de moda koleksiyonlar?, Gigi Hadid ve di?er modellerin üzerinde defilede göründükten hemen sonra dünya çap?nda sat??a haz?r hale getiriliyor. Böylece tasar?mdan sat??a geçen süre 3 kat daha h?zl? bir hale geliyor.

Moda sektörü mü?terisini çok fazla dinlemez, bunun yerine temel olarak kendi geli?tirdi?i tasar?mlar? mü?terilerine sunar. Fakat mü?terinizi dinlemeniz gereken yerlerde vard?r. Ayn? röportajda Tommy Hilfiger mü?terilerin talebinin daha h?zl? bir ?ekilde istek ve taleplerinin kar??lanmas? oldu?unu belirttir. Böylece, mü?terinin defilede gördü?ü bir ürünü bir t?kla sat?n alma talebinin kar??lanmas? gerekti?inden bahseder. Tasar?mdan, ürünün mü?teriye ula?t?r?lmas?na kadar geçen sürenin bu seviyede dü?ürülmesi, i? modellerinin yeniden dü?ünülmesi ve de?i?tirilmesi ile mümkündür.

Gör ve Al koleksiyonlar ad? verilen bu i? modelinde henüz Burberry ve Tommy haricindeki firmalar ya geç kald?lar yada modele geçi?te ba?ar?s?z oldular. Endüstri çap?nda üretim sürecinin daha h?zl? ve verimli hale getirilmesi art?k bir zorunluluk. Üretim sürecinde ki verimsiz alanlar?n elemine edilmesi için dijital dönü?üm, yapay zekâ, IOT, moda veri analizi gibi teknolojiler zaten kullan?lmaya ba?land?. Fakat bu teknolojiler sadece üretim ve lojistik de kullan?lm?yorlar. Tasar?m süreçleri de art?k dijital dönü?üm ve yapay zekâ uygulamalar?n? kullanarak sürat ve verimliliklerini artt?rmaya ba?lad?lar.

Yapay Zekâ Tasar?mc?y? Nas?l Güçlü K?lar

Tasar?mc?n?n, her sezon defilelerden elde edilen, on binlerce foto?raf? analiz etmesi, farkl? bilgi kaynaklar?ndan renk paletlerini görmesi ve sonras?nda yorumlayarak yeni ürünler yaratmas? gerekiyor. Bu süreci devaml? olarak tekrar eden tasar?mc?n?n, her geçen gün h?zlanan moda sektöründe daha verimli hale gelebilmesi için tasar?ma daha fazla zaman ay?rmas? ve analizleri teknolojinin yeni nimetlerine b?rakmas? daha do?ru olabilir

Tasar?mc?, birçok farkl? etkenden etkilenerek yeni dizaynlara imza atabilir, fakat analizin her zaman önünde olmas? onun yarat?c?l???n? göstermesi için daha fazla zamana sahip olmas?n? sa?lar. Tommynow, Zara gibi baz? üst düzey firmalar?n, bu sistemleri kendi altyap?lar?na uyarlama sebepleri de tamda bu. Fakat bu yeni bir çal??ma ?ekli ve kültürü gerektiriyor. Bu de?i?imi her firma maalesef ba?aram?yor.

Moda Veri Analizi için Son Söz

Dijitalle?me, dijital dönü?üm birçok sektörde de?i?iklikleri de beraber getiriyor. Moda dünyas? da bu de?i?iklikleri net bir ?ekilde ya??yor. Bu anlamda da yeni nesil analiz ve bilgi sistemleri, tasar?mc?y?, tüketiciye bir ad?m daha yakla?t?r?rken, analiz edilmi? bilgi ile daha güçlü bir tasar?m altyap?s? sunuyor. Veri ve analiz; tasar?mc?y? öldüren de?il, tam aksine daha ileri ta??yan, tasar?mc?n?n elindeki yeni güç