Tekstil sektöründen ?irketlerle yapt???m, genellikle de Follow Fashion’? konu?tu?umuz her toplant?da ZARA konusu aç?l?r. Her firma, her marka bir ?ekilde, az ya da çok ZARA’ya hayranl?k besler. Fast Fashion olarak kendini tan?mlamayan markalar dahi ZARA’n?n; h?z?na, çal??ma ?ekillerine, mü?terilerine ürünü ula?t?rma ?ekillerine imrenir. 80’den fazla ülkede 2000’den fazla ma?aza da bu ba?ar?y? göstermek elbette tek bir sebebe ba?lanamaz ama bu yaz?da biz dijitalle?me ile ZARA neleri ba?ard?, ZARA’dan hayranl?kla bahseden firmalar neden onlarla ayn? yola giremiyor bunlardan bahsedece?iz. Bir önceki yaz?m?zda söz verdi?imiz üzere bu yaz?n?n konusu ?irketlerde dijitalle?me örnekleri ve ilk örne?imizde Zara olacak

H?z

ZARA temel olarak bir Fast Fashion yani h?zl? moda firmas?. Modan?n bu alan?nda her firman?n sahip olmas? gerekti?i üzere h?zl? olmak zorundalar.

  • Defilelerden sonra rafa ç?kmakta
  • Geli?en trendleri görerek ürünü çe?idini art?rmakta
  • Mü?teriye istedi?i ürünü sa?lamakta
  • Ma?azalar? do?ru analiz etmek ve stoklamakta hep h?zl? davranmak zorundalar.

H?z için, her ne kadar yönetimlerinde daha h?zl? karar alma ve insiyatif kullanma süreçlerine sahip olmak zorunda olsalar da, temel de bu h?z?n kayna?? i? modelinin dayatt??? dijitalle?me süreçlerinin tamamlanmas? ile mümkün olmakta. Bu süreçleri tamamlayabilmek ve ZARA’n?n bu h?za ula?abilmesini sa?layabilmek için, Amancio Ortega 30 y?ldan daha uzun bir süredir moda sektörünün al???k olmad??? bir oran ve h?zda teknolojiye, dijitalle?meye yat?r?m yap?yor.

ZARA defilelerde görülen bir renk ya da stili ilk test eden firmalardan birisi her zaman. Bu ?ekilde bir ürünü haz?rlamak, üretici firmalar ile tasar?m ve üretim konusunda mutab?k kald?ktan sonra üretimi sa?layarak rafa ç?karmak ve bunu 5 hafta gibi bir süreç içerisinde yapmak tedarik zinciri ile son derece güçlü bir ba? kurulmas?n? gerektirir. Bu ba??n dijital teknolojiler olmadan kurulmas? ise mümkün de?il

ZARA kendisine tedarik sa?layan firmalar ile güçlü dijital ba?lant?lara sahip. Sipari? verdi?i ürünlerin üretimin hangi a?amas?nda oldu?unu görebilen ZARA, üretimin tamamlanma süresini tahminleyebilir ve bu sürenin düzeltilmesi ihtiyac? oldu?unda tedarikçisi ile ortak çal??abilir.

Optimizasyon ve Tasarruf

dijital dönü?üm örnekleri burberry

Dijital Dönü?ümde Burberry Örne?i

Moda firmalar?n?n en büyük maliyetlerinden birisi stok maliyetidir. ZARA’n?n dijital karar verme süreci, her üründe yer alan RFID etiketleri ile çal??arak hangi ma?azada hangi üründen kaç adet var verilerinden, ma?azan?n hinterland?nda ki nüfusa kadar detayl? bir yap?ya sahip. Bu sayede hangi ma?azada hangi üründen ne kadar bulunmas? gerekti?ine dair çok net kararlar verilebiliyor veya ma?azalar aras?nda ürün aktar?mlar? ile mü?teriye talep etti?i ürün h?zla ula?t?r?labiliyor.

Tüm bu süreçler, güçlü dijital karar verme süreçleri ile lojistik altyap?s?n?n bile?kesi ile mümkün hale geliyor. Böylece son kullan?c?ya harika bir deneyim ya?at?l?rken, sistem verimli yönetim sayesinde tasarruf ederek kârl?l???n? da art?r?yor.

Gelecek

Dünyay? en çok kirleten ikinci sektör tekstil. Sürdürülebilir bir üretim politikas? ise dijitalle?me olmadan mümkün de?il. ZARA art?k yat?r?mlar?n? bu kanala do?ru aktar?yor. Moda sektörünün gelece?inin kurtar?labilmesi; insanlara do?ru fiyata do?ay? kirletmeyen ve geri dönü?türülebilen k?yafetlerin sunulmas? ile mümkün. Burada devreye sürdürülebilirlik giriyor. Sürdürülebilirli?in sa?lanmas? için de dijitalle?me. Yak?n bir gelecekte ZARA’n?n daha uygun fiyatlar ile ürün üretebildi?ini üstelik bunu yaparken do?ay? az kirletti?ini duymaya ba?layaca??z. Bu da yeni bir mü?teri memnuniyeti ve deneyimi yaratmaya ba?layacak.

Son Söz

?irketlerde dijitalle?me örnekleri konusunda ZARA dijitalle?meye ve dijital dönü?üme hem maddi hem insan kayna?? aç?s?ndan yat?r?m yapmaktan çekinmeyen bir ?irket olarak son on y?lda iki kat? büyüdü ve bunu yaparken kârl?l???n? art?rmay? da ba?ard?. Zara’n?n izledi?i yolu izleyebilen ?irket say?s? ise ülkemizde çok az. Dijital dönü?üm ise halen zay?f vizyon ya da maddi bahanelerle ertelenmekte.

Bir sonraki yaz?da dijitalle?menin lüks markalarda kullan?m?na de?inece?iz. (Link)

Kaynaklar

University of Harvard (Link)

Universtiy of IE (Link)