?nsan?n do?a üzerinde ki tahribat? ve nüfus art?? oranlar?n?n etkisi, sanayi ile dünyaya verdi?imiz zarar birçok farkl? noktada yo?un bir biçimde tart???lan ve bilinen bir konu. Bu tahribat?n detaylar? bu yaz?n?n konusunu olu?turmuyor fakat tüketiciler, art?k sadece hükümetlerden de?il ayn? zamanda ?irketlerden de do?an?n ve dünyan?n korunmas?na katk? bekliyor. Bu yaz?da sürdürülebilirlik, sürdürülebilir üretim ve lojistik modelleri üzerinde kon?aca??z.

Geli?en teknolojik altyap? ile birlikte kurumlar?n sa?lad?klar? verimlilik art??lar? ve tasarruf imkanlar?, dijital dönü?ümün sürdürülebilirlik konusunda topluma nas?l hizmet edebilece?inin temel kan?tlar?ndan. Tek ba??na dijital dönü?ümün ?sviçre’de 2030 y?l?na kadar karbon sal?n?m?n? %40 ila %63 aras?nda dü?ürmesi beklenirken ülkemizin sanayi kurulu?lar?nda sürdürülebilirli?i dijitalle?meden ay?rmamak gerekiyor.

Tüketicilerin Beklentileri

Tüketiciler, ?irketlerden topluma daha çok pozitif katk? sunmalar?n? beklemeye ba?lad?lar. Bu pozitif katk?lar, do?al hayata yönelik oldu?u gibi, insan haklar?na yönelik taleplerde içerebiliyor. Tabi ki burada daha çok sürdürülebilirlik konusu üzerinden devam edece?iz

Geli?en teknolojinin, çal??ma hayat?n?, e?itsizli?i, sa?l?k ve güvenli?i ne derecede ve nas?l etkileyece?ine dair insanlar?n kafalar? son derece kar???k bir durumda. Toplumu geli?tiren ve büyüten çözümlere ihtiyaç duyuluyor.

Dijital dönü?üm, firmalar?n d?? dünya ile ileti?im kurma ?ekillerini de de?i?tirmekte. Daha geni? toplum kesimlerine mesaj?n?z? ula?t?r?rken toplumun taleplerine daha duyarl? bir yap?ya bürünmeniz de bir zorunluluk haline geliyor.

?irketlerden bugüne kadar bu tip beklentiler olmam??t?, ?irketlerde genel olarak bu tarz konulardan kendilerini ilgilendirmedi?i için uzak durmu?lard?. Fakat günümüzün büyük sorunlar?n? çözebilmek art?k birlikte hareket etmeyi ve birlikte çözüm üretmeyi gerektiriyor. ?irketler gene bu konulardan uzak durabilirlerdi belki ama art?k farkl? bir mü?teri kitlesi ile kar?? kar??yalar. Sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilirlik konseptleri de bu temelde geli?ti.

Tüketiciler, bilgiye hiç olmad?klar? kadar yak?nlar ve her geçen gün bilgiye ula??m daha da kolayla??yor. ?irketler, ne istedi?ini daha net bir ?ekilde bilen ve o iste?ine daha h?zl? ula?abilen bir tüketici kitlesi ile kar?? kar??ya. Bu mü?teri kitlesinin sat?n alma karar?n? ise art?k sadece fiyat, ürün ve kalite belirlemiyor. Markan?n ne anlatt???, ne yapt??? ve amac? da art?k bu karar? büyük ölçüde etkiliyor.

Çal??anlar?n Beklentileri

Çal??anlarda ayn? ?ekilde art?k sadece para için bir ?irkette çal??ma tercihi içinde de?iller. ?nsanl??a ve dünyaya kar?? sorumlulu?unu bilen ve buna göre hareket eden ?irketler daha fazla tercih edilir durumda. Her ne kadar ülkemizin içinde bulundu?u ekonomik ko?ullar nedeniyle gençlerimiz sadece bir i? bulabilmenin derdinde olsalar da iyi üniversitelerden mezun olan gençler bu temel argümana sahipler.

Nereye bakarsak bakal?m, teknoloji her alan? geri dönülemez bir biçimde de?i?tiriyor. Sürdürülebilirli?i sadece geri dönü?türülebilir malzemeler alan?nda görmeden, insan kayna??n?n da sürdürülebilirli?e etkisini temel alarak hareket etmek bir zorunluluk. Dijital teknolojiler ise i?, maa?, sa?l?k, güvenlik, kaynak verimlili?i ve e?itsizlik gibi birçok alanda hem y?k?c? hem de yap?c? özellikler gösteriyor. ?irketlerin de gerek sürdürülebilirlik gerek dijital dönü?üm süreçlerinden geçmesi gelecekte var olabilmeleri için art?k sadece bir zorunluluk olarak ortaya ç?k?yor.

Sürdürülebilirlik için Dijital Dönü?üm

Teknolojinin temel dinami?i verimlili?in art?r?lmas? üzerinde durur. Dijital dönü?üm ise i? modellerinin ve de?er üretme modellerinin yenilenmesine dayan?r. Bu nedenle de üretimde, lojistik de, sat?? da dijital dönü?üm ile birlikte ilerleyen bir sürdürülebilirlik süreci, gelece?e do?ru uzun, zorlu ve zorunlu bir yolculuk olarak önümüzdedir.

Bu yolculu?u zorlu k?lan ise, teknolojinin geli?mi?li?i de?il, kurum kültürünün buna gösterece?i direnç olacakt?r. Dönü?ebilmek için önce kültürün de?i?mesi gerekir. ?irket kültürünün ve özellikle yönetiminin geçmi? i? yap?? ?ekillerinden ç?karak yeni gerçekli?e uyum sa?layacak ?ekilde hareket etmeleri gerekir. Bugüne kadar sadece i?lerini koruma amac?yla hareket eden ?irket çal??anlar?n?n veya para kazanma amac?yla hareket eden ?irket yöneticilerinin sürdürülebilir dünyaya dijital olarak uyum sa?lamak için harekete geçmeleri zor bir karard?r.

Sürdürülebilir üretim için dijital dönü?üm, fabrikan?n tam kontrolünü sa?larken, verimlili?in maksimize edildi?i, ka??ts?z bir ortamda tüm süreçlerin dijital yönetildi?i yeni üretim süreçleri olu?turur.

Lojistik ve depo yönetiminde dijital dönü?üm, %90’lara varan verimlilik art??? sa?layabilen böylece karbon sal?n?m?n? minimuma indiren yap?lar sa?lar.

Son Söz

Dünya maalesef dengesiz ve beklenmeyen problemlerin ya?and??? bir dönemden geçiyor. Buna ra?men gelecek belirsiz ve tahmin edilemez de?il. Covid-19 pandemisinin yaratt??? süreç, dijital dönü?ümün önemini zaten gösterdi. Sürdürülebilirlik ise y?llard?r üzerinde konu?ulan ana gündemlerden birisi. Her iki argüman? da gelecek ile ilgili her türlü planlamam?zda göz önünde bulundurmam?z gerekiyor.

Çünkü gelece?e yaln?zca sürdürülebilir hizmet modelleri geli?tirmi? ve dijital dönü?ümden geçmi? firmalar ula?abilecek.

Sürdürülebilir Üretim ve Dijital Dönü?üm için Yararlan?lan Kaynaklar

World Economic Forum

Zürih Üniversitesi Akademik Yay?n

Bloomberg