Moda, her geçen gün dijital dönü?üm ile yeni ve farkl? bir hal al?yor. Bu süreç içerisinde birçok soruna yeni dijital çözümler üretiliyor. Bu de?i?imin fark?na varan baz? firmalar ?imdiden yat?r?mlar?n? bu alana kayd?rmaya ba?lam?? durumdalar. Bu yaz?da moda perakendesi ve konfeksiyon üretiminde AR ve VR teknolojilerinin nas?l kullan?labilece?ine dair örnekler ve çözümler üzerinden ilerleyece?iz

AR ve VR Nedir

Geçti?imiz on y?l boyunca, teknolojik geli?melerin ve internetin, klasik sektörlerin sat?? ve üretim modellerini nas?l etkileyece?i konusunda birçok fikir ortaya at?ld?. Bu fikirlerin baz?lar? perakendenin tamamen ortadan kalkaca?? ve e-ticaretin bu sistemin yerini alaca??, insans?z fabrikalar?n ortaya ç?kaca?? ve insanlar?n i?siz kalaca?? üzerineydi. Bugün bu görü?lerden oldukça uza??z fakat yepyeni i? modelleri geli?ti ve geli?meye de devam ediyor.

Perakende, fiziksel ma?aza ile e-ticaretin aras?ndaki s?n?rlar? her geçen gün daha da belirsizle?tirirken, üretim hatlar?nda kullan?lan teknolojiler daha verimli ve etkin süreçler yarat?lmas?na imkan sa?lad?. AR ve VR her iki noktada hizmet edebilen ödemli bir teknolojik geli?im. O nedenle öncelikle AR ve VR’?n tan?mlanmas?yla ba?layal?m

AR (Augmented Reality) : Temel olarak gerçek dünyada görüntülerinin üstüne bilgisayar taraf?ndan üretilmi? sanal görüntülerin bindirilmesi anlam?na geliyor. (https://www.youtube.com/watch?v=uIHPPtPBgHk)

VR (Virtual Reality) : Kullan?c?y? saran ve tamamen sanal olarak üretilmi? 3 boyutlu bir ortamda, bilgisayar?n kullan?c?lar?n tepki ve taleplerine cevap vermesi olarak tan?mlanabilir.

Moda Perakendesinde AR ve VR

Millenyum ku?a?? olarak da adland?r?lan yeni jenerasyon gençlerle birlikte ortaya ç?kan yeni bir ak?m var. Nownership olarak da adland?r?lan bu ak?m, sadece bir ürüne yada markaya sahip olmay? talep eden eski jenerasyonlar?n aksine bu markan?n veya ürünün arkas?nda ki hikayeyi bilmeye odaklan?yor. Bu odaklanma, geni? çerçevede sürdürülebilirlik veya do?ay? koruma gibi unsurlara da s?kl?kla yöneliyor.

Tüm bu unsurlar tek bir hikâyede dengeli bir ?ekilde birle?tirilse bilse bunu mü?teriye aktarmak önemli bir mesele. ??te burada AR ve VR teknolojileri devreye giriyor.

Bir önceki yaz?da Burberry’nin ma?azalar?nda RFID ve Digital Signage ürünleri ile birlikte nas?l ba?ard???n? konu?mu?tuk. AR ve VR teknolojileri ise bu noktada daha kalabal?k ma?azalarda daha ki?isel sunumlar ortaya koyarken ayn? teknolojiye evinizde de ula?abilece?iniz için ma?aza ile e-ticaret aras?nda ki s?n?rlar? da kald?r?yor. Böylece temeli “deneyim” olan yeni bir yap?ya do?ru evrilmi? oluyorsunuz.

Gerek AR gerek VR teknolojileri farkl? firmalar taraf?ndan kullan?lmaya devam ediyorlar. Örne?in ZARA geli?tirdi?i AR yaz?l?ml? ak?ll? telefon uygulamas? ile ma?aza içinde ütünün 7-12 saniyelik videolar?n? gösterebiliyor. Bu arada GAP ise VR tabanl? bir uygulama ile avatarlar?n üzerinde k?yafeti göstererek k?yafetin üzerinizde nas?l duraca??n?n provas?n? verebiliyor.

Kültür Bariyeri

Gerek AR gerek VR uygulamalar?n?n en önemli yanlar?ndan birisi k?yafeti sizin üzerinizdeymi? gibi gösterebilecek teknolojilere sahip olmalar?. Evinizde televizyon kar??s?nda yada ma?azada ayna görünümlü ekran kar??s?nda k?yafeti üzerinize giymeden ürünü sanki üzerinize giymi? gibi prova edebilirsiniz. Peki neden yap?lm?yor sorusunun cevab?, sorunun teknik de?il kültürel yada güvenlik temelli olmas?. Çünkü bu sistemlerin üzerinizde ürünü tam olarak gösterebilmesi için fiziki yap?n?z?n mükemmel bir biçimde ölçülendirilmesi gerekli. Bu ölçülendirilme içinde ya ma?azada yada evinizde bir kameran?n kar??s?nda fiziki ölçünüzün al?nabilece?i ?ekilde (ki buna ç?plakl?k da dahil) haz?r bulunmal?s?n?z. Gerek firmalar gerekse de mü?teriler henüz buna haz?r de?iller diye dü?ünebiliriz

Üretimde AR ve VR’?n kullan?m?

Çok uzun bir süredir bilgisayar tabanl? teknik çizim programlar? ile ilerlemeye devam ediyoruz. Yeni dönemde bu programlar art?k 3 boyutlu hale geldiler ve hatta size modelin dönerken yada yürürken k?yafetin nas?l hareket edebilece?ini dahi gösterebiliyorlar. ?imdi bunu AR ve VR ortam?nda yapt???n?z? dü?ünün. Mankeninizin podyumda yürürken yada mü?terinizin sokaktaki hareketlerini canl? bir ?ekilde seyrederken elbise üzerinde de?i?iklikler yapabilece?iniz yeni bir ça?a giriyoruz. Farkl? vücut yap?lar?na, ?ekillerine veya kilo boy farkl?l?klar?na göre tasarlad???n?z ürünün mü?terinizin üzerinde nas?l durabilece?ini görebilece?iniz buna göre ürününüzü optimize edebilece?iniz yeni bir yap?

Üstelik ürünü bu ?ekilde tasarlad???n?zda olu?acak teknik bilgiler e-ticaret siteleri taraf?ndan da kullan?labilir ?ekle gelecektir. Böylece mü?terinize AR ve VR ile gösterime haz?r tasar?mlar sunmu? olursunuz.

Son Söz

Moda da dijital dönü?üm için kullan?labilecek birçok teknolojik yenilik var ki bunlardan yava? yava? bahsediyoruz. Burada temel konu dijitalle?erek mü?terinize hangi yeni ?ekillerde hizmet edebilece?iniz, onlar?n taleplerini hangi yeni metotlarla kar??layabilece?iniz. AR ve VR moda üreticisine, sat?c?s?na ve mü?terisine yepyeni alanlar aç?yor. Bu alanlar? de?erlendirmek, sadece teknolojiye de?il yeni bir çal??ma modeline de adapte olmay? gerektiriyor. Bu yeni modellere uyum sa?layan firmalar aray? gittikçe aç?yor. Uyum sa?layamayanlar? ise zorlu bir gelecek bekliyor.